بررسی رفتار لرزه ای میراگر پانل برشی

بهبود رفتار چرخه ای سیستم های مهار بندی ضربدری و در نتیجه بهبود قابلیت اتلاف انرژی سیستم
و از طرفی بررسی ابعاد و دیگر پارامتر های میراگر پانل برشی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.
تحقیقات انجام گرفته در این زمینه حکایت از منحنی رفتاری پایدار با قابلیت جذب انرژی بالای این نوع میراگر دارد