بررسی رابطه نگرش و تقسیم کار جنسیتی

در این مطالعه تأثیر تقسیم کار و نگرش‌های جنسیتی بر فاصله تولد اول تا تولد دوم بررسی ‌گردید. بدین منظور از داده¬های مربوط به ۳۶۳ زن ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله دارای همسر و یک فرزند شهر تهران استفاده شده است. به‌منظور برآورد فاصله بین تولد اول و تولد دوم از روش کاپلان مایر و برای شناسایی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول از مدل گامای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون کاپلان مایر نشان داد میانه فاصله زمان تولد اولین فرزند تا تولد دومین فرزند ۸۴ ماه (فاصله اطمینان ۵۳/۹۳-۴۶/۷۴) است. نتایج آزمون رتبه لگاریتمی رابطه معنی‌داری را بین نگرش‌های جنسیتی و زمان تولد دومین فرزند نشان داد. بر اساس میانه افرادی که نگرش مدرن داشتند، حدود ۳۰ ماه بیشتر از سایر افراد فرزند دوم را به تأخیر انداخته‌اند.