بررسی تحولات و روندهای مشاغلIT محوردر ایران

یافته های مطالعه نشان داد که به دنبال موج گسترده تغییرات مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف جهان، کشورمان دردو دهه گذشته نیز تحولات قابل ملاحظه ای را در این زمینه تجربه کرده است. سرعت تغییرات در مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور چشمگیر بوده و هم اکنون نیز تأثیر فناوری اطلاعات برتغییرات مشاغل جدید درکشور محسوس است. الزامات و پیامدهای شیوه دورکاری، وجود کسب و کارهای نوین دیجی کالا و اسنپ ، نمونه های از این دگردیسی در ایران هستند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند.