بررسی تأثیر اینترنت بر رفتار‌های جنسی جوانان

اینترنت و فضای مجازی علی‌رغم اینکه تحولات مثبتی در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها ایجاد کرده است، ولی دسترسی وسیع نسل جوان به اینترنت از سنین پایین و عدم نظارت بر محتوای خارج عرف در اینترنت موجب آسیب‌پذیری این گروه می‌گردد. به‌طوری‌که گروه‌های مختلف را که با نوجوانان و جوانان سروکار دارند شامل والدین، مسئولین آموزشی و فرهنگی و سیاست‌گذاران حوزه کودک و نوجوان دچار نگرانی کرده است. علی‌رغم گستردگی دسترسی نوجوانان به وسایل جدید ارتباطی و اینترنت، اطلاعات ما در مورد تأثیر مواجهه با محتوای جنسی بر هنجارهای جنسی، نگرش‌ها و رفتارهای جنسی در نوجوانان در ایران بسیار محدود و ناقص است.