بررسی اثر rTMS

محصول نهایی طرح تدوین یک پروتکل درمانی برای درمان OCD با استفاده از کویل منحنی شکل است.در حال حاضر کویل مورد تایید FDA بخاطر تحریم ها در کشور در دسترس نیست و استفاده از کویل منحنی شکل می تواند جایگزینی برای این نوع کویل باشد.