بررسی اثربخشی tDCS

محصول نهایی طرح تدوین یک پروتکل درمانی برای درمان OCD با استفاده ازtDCS است.