بانک سلولی سگهای مواد یاب

یکی از روش¬های رایج به منظور کشف مواد مخدر استفاده از سگ‌های آموزش دیده می¬باشد. سگ¬های مواد یاب موجود در کشور وارداتی می¬باشند و در صورت جفت گیری با نژاد¬های دیگر ژنوتیپ نتاج حاصله تغییر خواهد کرد و توانایی¬ والدین خود را نخواهند داشت. در این صورت می¬توان از فناوری¬های تولید مثلی مانند شبیه سازی به منظور تکثیر سگ¬های مواد یاب استفاده نمود. هدف از این مطالعه ایجاد بانک سلولی از 10 قلاده سگ مواد یاب زبده پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از نژاد بلژین شپرد بود.