باکتری های محرک ریشه زایی

بسیاری از تغییرات شیمیایی خاک وابسته به ریزوباکتری های محرک رشد گیاهان متعلق به گروه Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) می باشد.

باکتری های سودوموناس فلورسنت(Pseudomonas fluorescent) متعلق به گروه بزرگی از باکتری هایPGPR می باشند که می توانند با ترشح هورمون های گیاهی یا زیدروفورهای اختصاصی، رشد گیاه را تحت تاثیر قرار بدهند . بسیاری از این باکتری ها، می توانند با ترشح اکسین، ریشه زایی را در گیاهان تحریک نموده و حجم ریشه را افزایش دهند.

تحقیقات انجام شده توسط تیم تحقیقاتی زیتون در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نشان داد که برخی از سویه های این باکتری می توانند ریشه زایی را در گیاهان حاصل ازکشت بافت و قلمه های نیمه خشبی تحریک نموده و حجم ریشه و در نتیجه رشد گیاه را افزایش دهند.
ضمناً برخی از سویه های این باکتری ها قادرند تحمل گیاه به شرایط شوری و خشکی را افزایش دهند.