باطری دریایی

باطری منیزیم- اکسیژن جهت تولید انرژی سامانه های زیر سطحی و رو سطحی دریایی برای مدت طولانی (به عنوان مثال تا 5 سال)
100 کیلو وات ساعت و بیشتر