بازیافت فلزات قیمتی

هدف این فناوری پاکسازی محیط زیست، جلوگیری از واردات محصولات مورد استفاده کارخانجات
مذکور و ایجاد خودکفایی و علاوه بر رفع نیازهای داخلی صنعت کشور افزایش صادرات را در پی دارد. دستاورد این فناوری
بزرگ و ملی این است که با هزینه ی مختصر سبب رفع آلودگی محیطی و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی می شود.
کارآفرینی و ایجاد اشتغال، مالکیت این دست آورد ملی به نام کشور ایران در جهان از دیگر اهداف این جمع می باشد.