بازکننده متغیر سوپاپ

یکی از اهداف این اختراع ساخت دستگاهی به منظور تامین خیز سوپاپ متناسب با دور موتور است. هدف دیگر ایده حاضر طراحی دستگاه به منظور افزایش کلی توان پیشرانه و اصلاح مصرف سوخت در زمان توقف خودور است.