بازرسی خطوط انتقال برق با استفاده از پهپادها

موضوع بازرسی و نظارت بر خطوط انتقال قدرت در صنعت برق یکی از مسایل مهم این صنعت و از موضوعات راهبردی می باشد. اگرچه با وجود محدودیت های فوق به دلیل اهمیت بازرسی و نظارت خطوط این عملیات به هر طریق ممکن به انجام رسیده است.
در این قرارداد سعی شده است در فرایندی ۵ ساله هم فناوری های موجود که تقریبا در دنیا و ایران تجاری شده اند مورد بررسی قرار گیرند و هم موضوعات مرزدانش که در دانشگاه های دنیا در حال بررسی می باشد بر اساس موارد پنج گانه مورد تحقیق قرار گیرد و در نهایت مدل نهایی به صنعت ارائه شود و خدمات لازم تدوین گردد.