باتری های حالت جامد

در حال حاضر، از الکترولیت مایع مانند LiClO4 حل شده در کربنات پروپیلن(PC) به شکل تجاری در باتری های لیتیومی استفاده می شود. اما، نشت الکترولیت آلی، انجماد در دماهای کم¬تر محیط های کاربردی و سوختن در دماهای بالاتر از عمده مشکلات و محدودیت های این نوع الکترولیت می¬باشد. علاوه بر این موارد، احتمال واکنش¬های جانبی و نامطلوب بدلیل حرکت و نفوذ راحت تر یون¬ها در بستر الکترولیت آلی نیز وجود دارد. جایگزین کردن یک الکترولیت جامد مناسب برای عبور از این معایب به عنوان یک راه حل مطرح شده است.