اینورتر خورشیدی متصل به شبکه 5 کیلو ولت

اینورتر خورشیدی متصل به شبکه 5 کیلو ولت تک فاز می باشد.