اینترنت اشیا صنعتی

کنترل مدیریت خط تولید تحت شبکه .انبار داری و کنترل اموال به وسیله تگ RFID