ایر کانوایر

دستگاهی برای جابجایی موا د فله ای بخصو ص غلات ( شالی ، گندم ذرت ، ارزن ،جوو……..) در مسیر های مختلف و قابل تغییر ارائه شده است دستگاه شامل یک مکانیزم مکش و یک مکانیزم دهش است ، یک اپراتور میتواند با قراردادن سر شیلنگ در مبداء مورد نظر و از طریق مکانیزم مکش ذرات را جمع آوری نماید همچنین با قراردادن سایکلون (جداکننده ) انتهایی در مقصد مورد نظر و از طریقر مکانیزم دهش عملیات انتقال ذرات را را به انجام رساند که در نتیجه آن موجب جلوگیری از خرد شدن ذرات شده و انتقال ذرات در حجم بالا را میسازد