ایجاد تنوع ژنتیکی در گیاهان زینتی

ایجاد تنوع ژنتیکی با استفاده از القا جهش در گیاهان زینتی