اپ قرائت تصویر کنتورهای آنالوگ مبتنی بر آموزش عمیق

این اپ بر روی تلفن‌های همراه نصب می‌شود، و با تصویر برداری از کنتور رقم آن را برداشت می‌کند.