اپلیکیشن ورزش،تندرستی

با توجه به گسترش فناوری و سهولت فعالیت ها ،ورزش از برنامه روزانه افراد خارج گردیده است در این برنامه سعی می شود با ایجاد یادآور و بررسی مواد مصرفی از افزایش وزن و دچار شدن فرد به بیماری هایی که با کم تحرکی ایجاد می شود جلوگیری به عمل آید