اپلیکیشن بدون دیابت

با نظر به وضعیت بیماران دیابتی در نظر داریم با الگوگیری از اپلیکیشن کاربردی Diabetes Logbook به سلامتی و تندرسیت بیماران دیابتی 1 و2 کشور کمک نماییم