اپلیکیشن ارزیابی لرزه ای ساختمان

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری ارتباطات، گوشی های هوشمند به بخش مهمی از زندگی مردم تبدیل شده است.
جهت سهولت در انجام بسیاری از کارها، اپلیکیشن های متنوعی در زمینه های گوناگون وجود دارد. اهمیت تعیین سطح آسیب پذیری سازه ها و نیز اطلاع از مشخصات دینامیکی خاک ها، موجب طراحی اپلیکیشن MiTA شد.