ایجاد صندوق سرمایه گذاری با مشارکت صنایع کوچک

در این پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در جهت شناخت کامل از پژوهش ها در ایران و دیگر کشورها جهت ایجاد صندوق سرمایه¬گذاری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تجربیات ایجاد صندوق سرمایه گذاری و الگوبرداری از نمونه های موفق در این زمینه، بررسی الزامات، مزایا و معایب ایجاد و نوع مشارکت صندوق سرمایه گذاری با نهادهای خصوصی و عمومی دیگر پرداخته شد. ماحصل این مطالعات ساختار کلی صندوق پیشنهادی و نوع مشارکت با نهادهای دیگر است که همراه با راهکارهای اجرایی در زمینه روش های جذب منابع مالی، فرآیندهای کاری و در نهایت راهکارهای تسهیل ایجاد صندوق تهیه و ارائه گردید.