اوزونیزاسیون فرآورده های نفتی

این طرح شامل ساخت راکتور پلاسمایی بر اساس DBD برای تولید اوزون و رادیکال های فعال اکسید کننده و استفاده از آن جهت اکسیداسیون اوزونی محلول مدل شده از دو ترکیب اصلی آلاینده سوخت های فسیلی یعنی بنزوتیوفن و دی بنزوتیوفن بوده است.