اوتوکلاو با لایه تفلونی

• سنتز ترکیبات شیمیایی و نانو به صورت هیدروترمال و سالووترمال