انستیتو تفکر برای کودکان

یادگیری تعاملی اندیشه ورزی و خلاقیت کودکان
سایت (t4c.ir) دانش سواد مالی، سواد رسانه و اندیشه ورزی و نو آوری و خلاقیت در کودکان و نوجوانان مدل های مفهومی را با مشارکت اهل فن طراحی و اعتبار یابی کرده و طریق انجام پروسه را به شکل الکترونیک مهیا کرده است.