اندازگیری میدان مغناطیس

۱- استفاده از دستگاه برای درک و فهم فیزیک (در بخش مغناطیس) است و در آزمایشگاه ها مسائل را بهتر و روشنتر نشان می دهد.
۲ کم هزینه، نصب آسان، قابل حمل، دیجیتال بودن دستگاه.