اندازه گیر نیرو دما فشار

این محصول توانایی اندازه گیری دمای انواع مدل ترموکوپل، نیروی اعمالی به انواع مدل های لودسل و همچنین اندازه گیری فشارهای مختلف را دارد