اندازه گیری مقاومت الکتریکی

این دستگاه در صنعت متالورژی، مانند صنایعی که عملیات احیا مواد معدنی را توسط مواد حامل کربن، در کوره¬های قوس الکتریکی انجام می¬دهند کاربرد دارد. نتایج حاصل از این دستگاه در راهبری کوره¬های قوس الکتریکی تولید فروسیلیسیم و انواع فروآلیاژها می¬تواند به کار گرفته شود.