اندازه گیری مدول برشی

تدقیق اندازه گیری مدول برشی و میرائی مصالح خاکی به وسیله دستگاه ستون تشدید
Precising measurement of shear modulus and damping ratio by resonant column test