اندازه گیری مجازی سیالات چند فازی

اندازه گیری مجازی سیالات چند فازی در خطوط لوله انتقال با روشهای داده محور