انحراف سنج

سنجش انحراف از عمود در محل های حفاری شده