انتخاب شتابنگاشت‌های حوزه نزدیک

در طرح تحقیقاتی حاضر مجموعه‏ای از سیستم‏های سازه‏ای چند درجه آزادی به عنوان سازه اولیه و طیف گسترده‏ای از سیستم‏های یک‏درجه آزاد با دوره تناوب‏های متفاوت به عنوان تجهیز، با درنظر گرفتن اثر اندرکنش بین این دو، برای محاسبه ضریب اصلاح طیف ، مورد تحلیل قرار گرفته‏است (بالغ بر ۳۰۰۰۰۰ آنالیز) تا نتایج به واقعیت نزدیک‏تر باشد. همچنین ضریب اصلاح پیشنهاد شده نه فقط برای شتاب که برای سرعت و تغییرمکان هم قابل استفاده است. تاثیر دوره تناوب پالس جهت‏پذیری در نتایج دیده‏شده و لذا امکان تصمیم‏گیری درست درباره عملکرد تجهیزات در زلزله‏های حاوی پالس جهت پذیری با محتوای فرکانسی متفاوت، موجود است. مزیت استفاده از ضریب پیشنهادی برای شتاب، سرعت و تغییرمکان، دسترسی مستقیم به تغییرات طیف طبقه در اثر غیرخطی شده سازه است بدون اینکه نیاز به انجام تحلیل‏های زمان‏بر غیرخطی باشد.