امکان آزمون توربوچارجر و ردیف پره

تهیه منحنی های عملکردی توربین و کمپرسور توربوچارجر و آزمونهای ردیف پره