امپاگلیفلوزین

• در درمان دیابت نوع دو کاربرد دارد.

• مکانیسم اثر: مهار کننده انتخابی SGLT2 بر روی لوله های پروگزیمال کلیه اثر می گذارد و باز جذب گلوکز را کـاهش می دهـد و بنابراین قند ادرار را افـزایش می دهد.