الگوی فرآیند تولید آنزیمی پپتون

پروتئین هیدرولیز شده، مخلوط پیچیدهای از الیگو پپتیدها، پپتیدها و اسیدهای آمینه آزاد است که با هیدرولیز جزئی یا کامل منبع پروتئینی
ایجاد میشوند ) Nasri, ۲۰۱۷ (. امکانات فعلی مدرن با تجهیزات و فن آوریهای پیشرفته تولیدی برای ساخت پروتئین هیدرولیز شده،
نتیجه تمرینهای مداوم طولانی و آزمون و خطاهای گستردهای است که از ابتدای اولین تلاش برای رشد سلولهای میکروبی و حیوانی شروع
شده است. در روزهای نخستین، نیازهای نیتروژنی رشد باکتریها در آزمایشگاه، با افزودن موادی که بطور طبیعی حاوی این ترکیبات بودند
پروتئینی مانند خون، سیالات بدن و غیره به محیط کشت، انجام میگرفت.