الکترو ریسی پالسی

دستگاههای زیادی برای الکترو ریسی وجود دارند که در آنها از سیستم غیر پالسی برای رشد استفاده می شود .دراین دستگاه با ایجاد اختلاف پتانسیل پالسی حدود چند کیلو ولت بین نازل و جمع کننده الیاف نانومتری ایجاد می شود که با مصرف انرژی بسیا رپایین و از طرف دیگر بدلیل پالسی بودن رشد منحصر به فردی از الیاف نمدگونه را انجام می دهد.نتایج بدست آمده از SEM ,TEM, XRD رشد این نانو الیاف را نشان می دهد.