الکتروکلریناتور

الکتروکلریناتور شامل مجموعه¬ای از الکترودهاست که آب دریا به مابین آنها وارد می¬ شود. در این فرآیند، در قطب منفی (آند) گاز کلر (Cl2) و در قطب مثبت (کاتد) هیدروکسید سدیم (NaOH) و هیدروژن (H2) تولید می¬ شود. سپس هیدروکسید سدیم و گاز کلر با یکدیگر واکنش داده و محلول هیپوکلریت سدیم (NaClO) تشکیل می¬ شود.