الکترود تنگستنی با نوک ناچ دار (ان تی تی ای)

در این ابداع، شکل جدیدی از الکترود تنگستنی طراحی شد. برای بررسی تغییرات ایجاد شده، تغییر شکل قوس، در نتیجه ایجاد تغییر شکل الکترود تنگستنی در جوشکاری قوسی تنگستن گاز مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات حاصل در فلز جوش ناشی از تغییر شکل قوس الکتریکی مطالعه شد.آزمونهای سختی سنجی، متالوگرافی، تستهای خمش و کشش در نمونه جوشکاری شده با الکترود تنگستن ناچ دار جهت مقایسه با الکترود نوک تیز متداول و کاربردی در صنعت و حالت استاندارد شده صورت پذیرفت. عکسبرداری از قوس الکتریکی در دو حالت صورت گرفت. تصاویر قوس، تغییر در شکل قوس و افزایش پهنای آن را تایید می کند. نتایج نشان داد هیچ تغییری در ساختار های متالوگرافی و تغییر عمده ای در سختی نمونه های جوشکاری شده با استفاده از الکترود تنگستن ناچ دار در مقایسه با الکترود نوک تیز وجود ندارد. با توجه به عدم تغییر در ساختار ها امکان استفاده از الکترود تنگستن ناچ دار در مقاطع مورد نیاز با پهنای قوس بیشتر بجای الکترود نوک تیز امکان پذیر است.این مورد در صنعت برای مقاطع خاص مونتاژ توصیه می شود.