الکترودهای کربنی در سامانه یون زدایی ظرفیتی

تهیه الکترود های کربنی حاصل از پیرولیز چارچوب مواد آلی- فلزی زمینه پژوهشی جدیدی در حوزه فرآیند یون زدایی ظرفیتی محسوب می شود. این الکترود ها دارای ویژگی های مطلوبی به خصوص سطح ویژه بالا و ظرفیت جذب بالا به منظوذ نمک زدایی از آب های لب شور می باشند.