الاستومر مغناطیسی

الاستومر مغناطیسی به عنوان یک ماده هوشمند کامپوزیتی قابلیت بکارگیری در انواع سیستم های تعلیق و جذب انرژی فعال را دارا می باشد. این ماده متشکل از ذرات مغناطیسی است که درون یک بستر الاستومری قرار گرفته است. با ایجاد میدان مغناطیسی متغییر در اطراف کامپوزیت امکان کنترل سفتی و دمپینگ آن، به عنوان المانی از یک سیستم تعلیق یا جذب انرژی، برقرار می باشد. این محصول نه تنها برای جذب ارتعاشات ناشی از زلزله در زیر ساختمان ها استفاده می شود بلکه قابلیت طراحی، مشخصه یابی و ساخت آن برای جذب انرژی ارتعاشاتی موتور خودرو و یا در انواع سیستم های نگهدارنده پیشنهاد می شود.
مزیت عمده تیم طراح علاوه بر ساخت این محصول، امکان شبیه سازی، ارائه خواص و نمودارهای عملکردی آن در قالب انواع سازه ها می باشد.