افزودنی پروبیوتیک خوراک طیور

افزایش مقاومت های آنتی بیوتیکی و حذف استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد از یک طرف و افزایش تقاضا برای مصرف گوشت سالم و عاری از آنتی بیوتیک باعث افزایش مصرف ترکیبات جایگزین آنتی بیوتیک های محرک رشد در صنعت دام، طیور و آبزیان شده است,۱مراحل کار شامل1- واگذاری سویه های باکتریایی لاکتوباسیلوس روتری، لاکتوباسیلوس سالیواریوس و پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی به عنوان بسته افزودنی پروبیوتیک در وضعیت فعلی پس از انعقاد قرارداد و پرداخت پیش پرداخت توسط سرمایه گذار.
۲- اجرای طرح توسعه فناوری با عنوان زیر:
توسعه فناوری بسته افزودنی پروبیوتیک
۳- واگذاری فناوری توسعه یافته طی اجرای طرح بند۲.
۴- واگذاری روشهای تولید (SOP ها) و فرمولاسیون سویه ها
انتقال دانش فنی به صورت اجرایی به صورت کامل و با مستندات مربوط به تیم تولید معرفی شده از سوی سرمایه گذار