افت فشار کنترل شده سریع در استخراج روغن

روغن موجود در توده¬های زیستی اغلب در داخل یک دیواره سلولی مستحکم با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا، محصور می باشد و این امر موجب می¬گردد جداسازی روغن از این ترکیبات به سهولت صورت نگرفته و نیازمند مصرف میزان زیادی انرژی باشد. فرایند افت فشار کنترل شده سریع یکی از فناوری¬های نوین جهت شکست دیواره سلولی از طریق اعمال فشار ناگهانی و ایجاد شوک در دیواره سلولی است که می¬تواند جهت تسهیل استخراج روغن از زیست توده مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این پژوهش برای اولین بار در کشور، فرآیند افت فشار کنترل شده سریع ( DIC) به عنوان پیش فراوری، برای استخراج روغن از زیست توده با هدف افزایش میزان تولید بیودیزل مورد استفاده قرار گرفت و اثر شرایط عملیاتی مختلف بر راندمان استخراج بررسی شد. برای این منظور دستگاه DIC در مقیاس آزمایشگاهی که در سازمان پژوهش¬های علمی و صنعتی ایران،‌ پژوهشکده فناوری¬های شیمیایی طراحی و ساخته شده است،‌ بکار گرفته شد.