اعلان موقعیت خودرو در تصادفات به پلیس

در هنگام تصادفات بصورت خودکار محل حادثه را از طریق gps به پلیس و اورژانس اطلاع میدهد .