اعلام کد (رسامان)

سیستم اعلام کد بیمارستانی امروزه در مراکز درمانی دسترسی سریع و مطمئن به گرو ههای ویژه مانند گروه احیاء، گروه آتشنشانی، گروه تاسیسات، گروه بحران،

نگهبانی و… یکی از دغدغه های اساسی مدیران می باشد.ناکارامدی و قدیمی بودن سیستمهایی مانند: پیجهای صوتی بیمارستانی، تلفن و… و همچنین وجود خطاهای انسانی در فرآیند اعلام کد، نیاز مراکز را به سیستمهای به روز جدی تر کرده است.

به خصوص هنگامی که ثانیه ها می تواند نقش مهمی در نجات جان انسانها داشته باشد.