اصلاح گیاه دارویی آلوئه‌ورا

در این پژوهش مریستم‌های گیاه آلوئه‌ورا تحت تاثیر غلظت‌های مختلف کلشی‌سین قرار گرفت. کلشی‌سین بهترین تاثیر را بر روی برخی صفات مرفولوژیکی گیاه مانند تعداد و سطح برگ و ارتفاع گیاه نسبت به گیاهان شاهد داشت. در این تحقیق با افزایش غلظت و مدت زمان تیمار با کلشی‌سین از ارتفاع گیاهان تیمار شده کاسته شد و در عین حال میزان کلروفیل و طول وعرض روزنه‌های گیاه افزایش یافت.