اسکن بدن

این فناوری امکان اسکن کامل بدن و تهیه مدل سه بعدی را فراهم می کند.