اسکاچ بدون نیاز به مایع ظرفشویی به کمک فناوری نانو

یکی از چالش های بزرگ در امر شستشوی ظروف استفاده از مایع ظرفشویی مناسب و با کمترین آسیب به پوست دست می باشد بر همین اساس به کمک فناوری نانو ترکیبات اصلی دترجنت یا شوینده را در هنگام تولید الیاف و نخ مورد نیاز در تولید اسکاچ به کمک اثر القایی الکتریکی به ساختار مولکولی الیاف تزریق کرده و با ایجاد یک پیوند واندروالس دو قطبی – دو قطبی بین مولکول های الیاف و مولکول های دترجنت در واقع موجب ایجاد یک شبکه نیمه بلورین کریستالی در ساختار الیاف کرده و در نتیجه اسکاج تولیدی در ساختار مولکولی خود ترکیبات دترجنتی ( پاک کنندگی) را دارد و کافیست هرگاه با مولکول های آب تماس بگیرد ، با ایجاد پیوند واندوالس دوقطبی – دو قطبی بهمراه پیوند هیدروژنی بین عامل هیدروکسیل دترجنت و عامل هیدروژنی الیاف تولید کف کرده و خاصیت پاک کنندگی پیدا می کند.نکته مهم و اساسی در این پروژه همسو بودن این فرایند با نکات زیست محیطی بوده و آسیبی به پوست دست وارد نمیکند