اسپری ضد اسید

اختراع موصوف زمانی که فرد مورد اسید پاشی قرار بگیرد باعث کاهش و ازبین رفتن اثرات سو آن بر پوست فرد مصدوم می گردد