استک پیل سوختی میکروبی

متشکل از چهار پیل سوختی دو محفظه
حجم کاری هر محفظه 80 سی سی
غشای نفیون
الکترودهای کربنی