استنباط آماری نمونه‌گیری پارامترهای جمعیتی

روش‌ نمونه‌گیری پاسخگومحور که تعمیم‌یافته روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی می‌باشد، به منظور نمونه‌گیری از جوامع پنهان پایه‌گذاری شد. این طرح به بررسی ملاحظات اجرای این روش پرداخته است؛ چرا که نحوه اجرای صحیح، این روش را نسبت به سایر روش‌های ارجاع زنجیره‌ای برای نمونه‌گیری از این جوامع برتر می‌نماید. در این طرح، با بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز برای انجام استنباط‌های آماری به‌منظور کنترل اریبی‌هایی چون عضوگیری افتراقی و هومافیلی، دو نوع مختلف برآوردگر نااریب معرفی شد. برآوردگر نوع اول برای متغیرهای طبقه‌ای و پیوسته به‌طور مستقل بر اساس هموارسازی ماتریس احتمال انتقال با تأکید بر تعادل شبکه بین زیرگروه‌های جامعه تعریف می‌گردد. برآوردگر نوع دوم از نظر تئوری، ساختاری متفاوت از برآوردگر نوع اول آن دارد؛ اما در صورت متقارن بودن ماتریس عضوگیری، این دو برآوردگر مشابه خواهند بود. در این طرح با استفاده از روش بوت استرپ و شبیه‌سازی، دقت برآوردگرهای ارایه شده نیز بررسی شده است.